ஜும்ஆ பயான் – (2015-11-13)

காபிருடைய ஜனாஸாவையா கௌரவிக்கின்றீர்கள்?

உரை: அபூஅப்திர்ரஹ்மான் நவ்வாஸ் அல்ஹிந்தீ (ஹபிளஹுல்லாஹ்)

மஸ்ஜித் அத்தார் அஸ்ஸலபிய்யா, பலகத்துறை,

Khutbah of Jumuah (2015-11-13)

Sacredness of a Muslim with Allah & prohibition of participating in the funeral of a kafir who is disgraced by Allah

In Tamil Language

By our Noble Brother Nawas Al Hindi حفظه الله in Nigambo, Sri Lanka

Click here to download