അള്ളാഹുവിലുള്ളതെറ്റായധാരണകൾവെടിയുക. തൗഹീദിനെസംരക്ഷിക്കുക

മാരിബിലെദാറുൽഹദീഥ്‌ഷിയാ-റാഫിദകൾആക്രമിക്കപ്പെട്ട് ; അവിടെനിന്ന്എല്ലാതുല്ലാബുകളുംപുറത്തിറങ്ങേണ്ടിവന്നസാഹചര്യത്തിൽസന്ദർഭോചിതമായിഎഴുതപ്പെട്ടഒരുചെറിയലേഖനം.